خريد خريد .

خريد

 معرفي انواع طرح‌هاي ارائه تسهيلات و وام بانك آينده


وام بانك آينده ويژگي‌ها و خصوصيات خاص خود را دارد. بانك آينده يكي از بانك‌هاي معتبر و شناخته شده ايراني در دنيا است. تنوع طرح‌هاي اعطاي وام و تسهيلات اين بانك توجه عده زيادي از افراد را براي استفاده از آنها جلب كرده است. براي بررسي انواع وام‌هاي بانك آينده و استعلام تسهيلات آن مي‌توانيد به سايت بانك آينده مراجعه كنيد. بانك آينده براي اعطاي هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اقدام به استعلام ضامن از هر مشتري مي‌كند. در ادامه اين مقاله انواع طرح‌هاي اعطاي تسهيلات و وام بانك آينده معرفي و بررسي خواهد شد.

1-معرفي طرح كارا براي ارائه تسهيلات و وام بانك آينده

براي مشتريان حقيقي بر اساس اين طرح مي‌توان تا سقف 5 ميليارد ريال و براي مشتريان حقوقي تا سقف 20 ميليارد ريال وام بانك آينده دريافت كرد. حداقل مدت بازپرداخت اقساط اين طرح 12 ماه و حداكثر آن 60 ماه است. نرخ سود تسهيلات اين طرح به صورت ساليانه 6 درصد محاسبه مي‌شود. حداقل دوره ميانگين‌گيري براي بهره بردن از امتيازات اين طرح 3 ماه و ضريب پرداخت حداقل 50 درصد مبلغ متوسط حساب است. هر ماه به دوره ميانگين‌گيري اضافه شود، 4 قسط به تعداد اقساط و 20 درصد به ضريب پرداخت تسهيلات اضافه خواهد شد.

2-معرفي طرح متخصصان براي ارائه تسهيلات و وام بانك آينده

 اين طرح تسهيلات و وام بانك آينده براي افراد متخصص در نظر گرفته شده است. در ادامه جزئيات و خصوصيات اين طرح به تفكيك معرفي خواهد شد.

 • در اين طرح براي كمك به خريد تجهيزات، لوازم و وسايل كار اعضاي هيئت علمي و اساتيد دانشگاه مبلغ 500 ميليون ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه و براي خريد مطب يا محل كار مبلغ 5 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه تسهيلات ارائه مي‌شود.
 • در اين طرح براي كمك به خريد تجهيزات، لوازم و وسايل كار پزشكان و دندانپزشكان متخصص و فوق تخصص مبلغ 5 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه و براي خريد مطب يا محل كار مبلغ 10 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه تسهيلات ارائه مي‌شود.
 • در اين طرح براي كمك به خريد تجهيزات، لوازم و وسايل كار پزشكان عمومي مبلغ 1 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه و براي خريد مطب يا محل كار مبلغ 5 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه تسهيلات ارائه مي‌شود.
 • در اين طرح براي كمك به خريد تجهيزات، لوازم و وسايل كار دندانپزشكان عمومي مبلغ 1 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه و براي خريد مطب يا محل كار مبلغ 5 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه تسهيلات ارائه مي‌شود.
 • در اين طرح براي كمك به خريد تجهيزات، لوازم و وسايل كار دامپزشكان عمومي مبلغ 1 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه و براي خريد مطب يا محل كار مبلغ 5 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه تسهيلات ارائه مي‌شود.
 • در اين طرح براي كمك به خريد تجهيزات، لوازم و وسايل كار داروسازان (داروخانه‌ها) مبلغ 1 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه و براي خريد مطب يا محل كار مبلغ 10 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه تسهيلات ارائه مي‌شود.
 • در اين طرح براي كمك به خريد تجهيزات، لوازم و وسايل كار كارشناسان علوم آزمايشگاهي مبلغ 3 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه و براي خريد مطب يا محل كار مبلغ 10 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه تسهيلات ارائه مي‌شود.
 • در اين طرح براي كمك به خريد تجهيزات، لوازم و وسايل كار راديولوژيست‌ها (پزشكان و دندانپزشكي) مبلغ 3 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه و براي خريد مطب يا محل كار مبلغ 5 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه تسهيلات ارائه مي‌شود.
 • در اين طرح براي كمك به خريد تجهيزات، لوازم و وسايل كار ساير رشته‌هاي مربوطه (پيراپزشكي، مامايي و ...) مبلغ 1 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه و براي خريد مطب يا محل كار مبلغ 5 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه تسهيلات ارائه مي‌شود.
 • در اين طرح براي كمك به خريد تجهيزات، لوازم و وسايل كار وكلا و سردفتران رسمي مبلغ 500 ميليون ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه و براي خريد مطب يا محل كار مبلغ 5 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه تسهيلات ارائه مي‌شود.
 • در اين طرح براي كمك به خريد تجهيزات، لوازم و وسايل كار مهندسان (ساختمان و عمران) مبلغ 500 ميليون ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه و براي خريد مطب يا محل كار مبلغ 3 ميليارد ريال با مدت بازپرداخت اقساط حداكثر 60 ماه تسهيلات ارائه مي‌شود.

 

3-معرفي طرح ارزش براي ارائه تسهيلات و وام بانك آينده

اين طرح تسهيلات و وام بانك آينده براي افراد داراي حساب قرض الحسنه جاري اين بانك طراحي شده است. البته فرد متقاضي بايد معادل مبلغ تسهيلات داراي ميانگين حساب 4 ماهه باشد. اين طرح داراي اقساط بازپرداخت وام 36 ماهه است.

 • افراد مي‌توانند تا سقف 80 ميليون ريال براي خريد كالاي مصرفي بادوام ايراني از اين تسهيلات استفاده كنند.
 • افراد مي‌توانند تا سقف 150 ميليون ريال براي خريد خودرو ايراني از اين تسهيلات استفاده كنند.
 • افراد مي‌توانند تا سقف 100 ميليون ريال براي تعمير مسكن خود تسهيلات جعاله بگيرند.

 

4-معرفي طرح توانا براي ارائه تسهيلات و وام بانك آينده

اين طرح ارائه تسهيلات و وام بانك آينده براي كاركنان و نيروي انساني سازمان‌ها، شركت‌ها و اداراتي كه نزد اين بانك داراي حساب قرض الحسنه هستند، جاري طراحي شده است. سقف ارائه تسهيلات اين طرح براي هر نفر 500 ميليون ريال با اقساط 36 الي 60 ماهه و با نرخ 7 الي 10 درصد است.

5-معرفي بسته اعتباري زندگي براي ارائه تسهيلات و وام بانك آينده

اين طرح تسهيلات و وام بانك آينده به منظور كمك هزينه تكميل مسكن يا محل كار و بازسازي آن، كمك هزينه‌ي خريد خودرو داخلي و كمك هزينه‌ي خريد كالاي مصرفي بادوام ايراني طراحي شده است.

جزئيات و خصوصيات كمك هزينه تكميل مسكن يا محل كار و بازسازي آن در بسته اعتباري زندگي

سقف تسهيلات براي افراد حقيقي مبلغ 600 ميليون ريال، نوع بازپرداخت اقساطي و حداكثر تعداد اقساط آن 36 ماه است. سقف تسهيلات براي افراد حقوقي مبلغ 1 ميليارد ريال، نوع بازپرداخت اقساطي و حداكثر تعداد اقساط آن 36 ماه است.

جزئيات و خصوصيات كمك هزينه خريد خودرو داخلي در بسته اعتباري زندگي

سقف تسهيلات براي افراد حقيقي مبلغ 500 ميليون ريال، نوع بازپرداخت اقساطي و حداكثر تعداد اقساط آن 36 ماه است.  اعتبارسنجي

جزئيات و خصوصيات كمك هزينه خريد كالاي مصرفي بادوام ايراني در بسته اعتباري زندگي

سقف تسهيلات براي افراد حقيقي مبلغ 250 ميليون ريال، نوع بازپرداخت اقساطي و حداكثر تعداد اقساط آن 36 ماه است.


برچسب: ،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۶:۴۵ توسط:كيوان موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :